حریم شخصی

حریم خصوصی بسیار پیشرفته.
دعوت
شما در صورت تماییل می توانید شبکه ی خود را تبدیل به شبکه ای کنید که کاربران تنها بتوانند با دعوت شما وارد آن شوند.
کنترل کامل آیتم ها
کاربران شما میتوانند آیتم های "هر کس، دوستان، دوستان دوستان، فقط من و سفارشی" را برای تک تک موارد و امکانات پروفایلشان تعریف کنند.
کنترل نظرات
کاربران شما میتوانند برای نظر هایی که برای ارسال های آنها گذاشته میشود آیتم های "هر کس، دوستان، دوستان دوستان، فقط من و سفارشی" را تعریف کنند.
لیست سفارشی
کاربران میتوانند برای لیست دوستانشان هر یک از آیتم های "هر کس، دوستان، دوستان دوستان، فقط من و سفارشی" تعریف کنند.
ارتباط فقط با دوستان
با فعال کردن گزینه ی "فقط دوستان" در ادمین پنل توسط ادمین کاربران تنها قادر به مشاهده ی اشتراک های دوستان خود خواهند بود.
بی رقیب در امکانات