پیام خصوصی

کاربران شما می توانند مناسب با سطح کاربری خود برای سایر کاربران پیام خصوصی بفرستند.
پیدا کردن دوستان به راحتی
کاربران شما میتوانند با استفاده از ابزار جستجوی پیشرفته ی ما به راحتی دوستانشان را پیدا کنند زمانی که آن ها درحال نوشتن یک پیام جدید هستند. شامل پشتیبانی برای ارسال پیام به کاربران متعدد است.
ارسال یک کپی به خودتان
کاربران می توانند یک کپی از پیامی که آن ها می نویسند را به خودشان ارسال کنند.
پشتیبانی از پیوست
کاربران می توانند تقریبا هرچیزی(مدیران چیزهای مجاز را کنترل می کنند) را به پیام خود برای اشتراک به دوستانشان پیوست دهند.
پشتیبانی امنیتی
مدیران می توانند روال "امنیتی" را در صورتی که آن ها می خواهند گروه کاربری خاص را برسی کنند آن ها مطعلق به یک ربات را فعال کنند.این گزینه ها به طور پیش فرض غیرفعال است اما برای کسانی که در نظر گرفته می شود "هرزه نگاره، وارد" را فعال کنید.
ارسال یک پیام خصوصی
کاربران میتوانند یک پیام شخصی به هر عضو ویا فقط دوستان خود ارسال کنند(بستگی دارد چگونه سایت خود را راه اندازی کردید).
پوشه دلخواه
کاربران شما می توانند تعداد زیادی پوشه ی دلخواه برای نگهداری سازماندهی صندوق ورودی ایجاد کنند.
گزارش یک پیغام
گزارش پیغام ها به وسیله ی جامعه به مدیر برای جلوگیری از هرزنامه ها و یا حذف مطالب نامناسب که به نقض قوانین و مقررات کمک میکند در نظر گرفته شده است .
حذف پیامهای قدیمی
پیامهایی که در "سطل زباله" هستند بعد از 20 روز حذف می شود.مدیران می توانند این گزینه را به عنوان کنترل اینکه چندروز منتظر بماند قبل از اینکه ما پیام های قدیمی را از سطل زباله پاک کنیم غیر فعال کنند.
بررسی پیامهای مشابه
برای کمک در برابر هرزنامه ها ما گزینه هایی داریم که میتواند چک کند یک مقدار مشخصی از پیغام های ارسال شده در گذشته و ببینید اگر آن ها یکسان بوده اند و اگر آن ها را از فرستادن پیغام انکار کند.
سطل زباله ی پست الکترونیک
کاربران میتوانند پیغام ها را به سطل زباله منتقل کنند و زمانی که آن ها مطمئن شوند که می خواهند این پیغام ها را پاک کنند آن ها می توانند سطل زباله را تمیز کنند.
بی رقیب در امکانات