نیازهای اصــلــی :

 • Web Server - Apache, Nginx, IIS, CGI, FastCGI or ISAPI
 • Operating System - Solaris, Linux, BSD, Windows or Mac
 • PHP Version - Minimum - 5.3+
 • MySQL Version - Minimum - 4.1
 • GD complied with your PHP Build - Yes
 • SendMail - Yes
 • PHP memory_limit - 64M
 • PHP CURL - Yes
 • Minimum Web Space - 500 MB

نیازهای اختیاری :

 • Video Module
  • FFmpeg
  • Mplayer + Mencoder
  • PHP file_uploads - 1
  • PHP post_max_size - 100M
  • PHP max_input_time - -1
  • PHP upload_max_filesize - 100M
 • Music Module
  • PHP file_uploads - 1
  • PHP post_max_size - 40M
  • PHP max_input_time - -1
  • PHP upload_max_filesize - 38M
 • Short URL
  • mod_rewrite (Apache)
 • Facebook Connect

در حال حاظر هاست/سرور دارم، چگونه از امکانات آن مطلع شوم؟

از پشتیبانی هاست/سرور خود بپرسید
بهترین و ساده ترین راه برای آگاهی از این موضوع تماس با پشتیبانی هاست/سرور شرکت میزبان خود میباشد.